RIGSPOLITIETS IDRÆTSFORENING          

Vedtægter

§ 1
Navn og hjemsted
Rigspolitiets Idrætsforening har hjemsted i Rigspolitiet, Polititorvet 14, 1780 København. Foreningen er tilsluttet Dansk Politiidrætsforbund.
§ 2
Formål
Foreningens formål er at virke for idrættens fremme og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede kendskabet til idræt, motion og sundhedsfremmende tiltag og foranstaltninger. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
§ 3
Medlemskab
§ 3.1
Som aktivt medlem kan optages alle ansatte i Rigspolitiet samt deres ægtefæller, samlevere og børn over 12 år. Medlemskab kan fortsætte ved pensionering.
§ 3.2
Andre kan optages efter ansøgning.
§ 3.3
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
§ 3.4
Afslag på medlemskab af foreningen kan efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.
§ 4
Indmeldelse
Indmeldelse skal ske skriftligt eller pr. mail til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen underskrives af forældre eller værge.
§ 5
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt eller pr. mail til kassereren med to måneders varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.
§ 6
Kontingent
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det følgende år. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
§ 7
Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
§ 8
Udelukkelse og eksklusion
§ 8.1
En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer og hold, der beviseligt ikke overholder foreningens vedtægter, retningslinier og regler, eller udviser grov u-sportslig optræden i turneringer, aktiviteter og stævner.
§ 8.2
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
§ 8.2
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.
§ 9
Ordinær generalforsamling
§ 9.1
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær general-forsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
§ 9.2
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside www.rpif.dk.
§ 9.3
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt eller pr. mail til formanden senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, meddeles disse på foreningens hjemmeside www.rpif.dk samtidig med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne tilgængeligt senest en uge før generalforsamlingen.
§ 9.4
Forslag til valgbare personer skal ligeledes være formanden i hænde senest 2 uger før general-forsamlingen. I tilfælde af manglende kandidater kan bestyrelsen dispensere for dette.
§ 9.5
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
§ 9.6
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
§ 10
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport + revideret regnskab til godkendelse
 4. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand i ulige år
 8. Valg af næstformand i lige år
 9. Valg af kasserer i lige år
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 12. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 13. Eventuelt

§ 11
Generalforsamlingens ledelse
§ 11.1
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af den dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
§ 11.2
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 19 og 22.
§ 11.3
Afstemningen skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.
§ 12
Ekstraordinær generalforsamling
§ 12.1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
§ 12.2
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
§ 13
Bestyrelsen
§ 13.1
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
§ 13.2
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
§ 13.3
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

§ 13.4
Bestyrelsen består af 7 personer, en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 3 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling, samt én af rigspolitichefen udpeget ledelsesrepræsentant. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, medens næstformanden, kassereren og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år.
§ 13.5
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, jf. § 9.
§ 14
Ad hoc udvalg
§ 14.1
Bestyrelsen kan nedsætte og opløse ad hoc grupper/udvalg.
§ 14.2
Bestyrelsen udpeger formanden og fastlægger retningslinier og kommissorium for disse ad hoc udvalg.
§ 15
Idrætsråd
§ 15.1
Der nedsættes/udfindes et idrætsråd i foreningen, hvor alle afdelinger/områder i Rigspolitiet tilbydes repræsentation af op til 3 personer, endvidere tilbydes den del af medlemsskaren som er ansat udenfor Rigspolitiet plads i idrætsrådet.
§ 15.2
Bestyrelsen tilstræber at indkalde til og afholde mindst 3 årlige møder med idrætsrådet.
§ 16
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 31. januar afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport offentliggøres til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
§ 17
Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 18
Tegning og hæftelse
§ 18.1
Foreningen tegnes af formanden/næstformanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 25.000 kræves dog underskrift af formand/næstformand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 50.000 godkendes af generalforsamlingen.
§ 18.2
Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse, udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovlige beslutninger og afgørelser.
§ 19
Vedtægtsændringer
§ 19.1
Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelse, udvalg og medlemmer i henhold til § 9.
§ 19.2
Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor på generalforsamlingen.
§ 20
Doping
§ 20.1
Foreningen er gennem sit medlemskab af Dansk Politiidrætsforbund (DPIF) underlagt Dansk Firmaidrætsforbunds (DFIF) dopingregulativ.
§ 20.2
Foreningens medlemmer er forpligtet til på forlangende at deltage i dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.
§ 20.3
Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til DFIFs bestemmelser.
§ 21
Våbenpåtegning
Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er bestyrelsen forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
§ 22
Opløsning
§ 22.1
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
§ 22.2
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldelse til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
§ 22.3
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almen-velgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre skal tilgå.
§ 23
Stiftende generalforsamling
Rigspolitiets Idrætsforening er dannet på en stiftende generalforsamling torsdag den 1. marts 2007 i Rigspolitiet, hvor der var deltagelse af 31 personer, herunder repræsentation fra forretnings-udvalget i Dansk Politiidrætsforbund.

Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen torsdag den 1. marts 2007